Strona główna/Aktualności/INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE (..)

INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE w ROKU SZKOLNYM 2020/2021

3 Września 2020

             Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), oraz uchwały Nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.

 Osoby uprawnione 

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Zgodnie z art. 90 d ustawy stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (…)

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Tryb i termin składania wniosku

 Wnioski należy składać wraz z pełnym kompletem dokumentów w terminie do 15 września 2020 r. w Referacie Oświaty Urzędu Gminy
w Gorzycach, ul. Bogumińska 13, parter, pokój nr 2.

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek:      7:30 - 17:00

wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30

piątek:              7:30 - 14:00

 

Wymagane dokumenty
 •  wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego (druk wniosku można odebrać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Gorzycach lub pobrać ze strony internetowej https://bip.gorzyce.pl/ zakładka załatwianie spraw - oświata - pomoc materialna o charakterze socjalnym);
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
 • zaświadczenie z zakładu pracy dla osób zatrudnionych;
 • zaświadczenie o pobieraniu emerytury/ renty;
 • dowód wpłaty składki ubezpieczenia w KRUS (dot. osób prowadzących gospodarstwo rolne);
 • zaświadczenie o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie alimentów lub zaświadczenie o pobieraniu zaliczki alimentacyjnej;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o pobieraniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • zaświadczenie o nieściągalności alimentów;
  • zaświadczenie o bezrobociu;
  • oświadczenie o występowaniu w rodzinie wielodzietności;
  • oświadczenie o występowaniu w rodzinie niepełnosprawności;
  • oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie;
  • oświadczenie, że rodzina jest niepełna;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej/wyższej - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub studentów uczelni wyższych;
  • inne zaświadczenia/oświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną
   i materialną.
do góry